REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO

§1 Cel i zasady uczestnictwa w Programie Partnerskim

 1. Przystąpić do PP może każda pełnoletnia osoba lub firma , która posiada własną stronę WWW, zarejestruje się w programie i umieści banner, link lub inną formę reklamy sklepu na swojej witrynie lub mediach społecznościowych.
 2. Przystąpienie do PP jest dobrowolne i nie wymaga wnoszenia żadnych opłat.
 3. Uczestnik rejestrując się w PP zobowiązany jest podać swoje prawdziwe dane tj.:
  1. w przypadku gdy uczestnik jest osobą fizyczną, nie prowadzącą działalności gospodarczej: imię, nazwisko i adres zamieszkania(do korespondencji) oraz nr PESEL i nr rachunku bankowego (dla realizacji wypłat gotówkowych z programu),
  2. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i firmy : nazwa firmy, adres siedziby, nr NIP i nr rachunku bankowego.

§2 Zasady ustalania prowizji

 1. Zamówienia, złożone przez klienta przekierowanego za pomocą linku partnerskiego
 2. Uczestnik PP otrzymuje od 2% do 20% wartości sprzedanego produktu (z wyłączeniem zamówień zwróconych, anulowanych, fałszywych, nieodebranych lub niezrealizowanych z innych przyczyn).
 3. Każdy Uczestnik po zalogowaniu się do panelu administracyjnego PP w każdej chwili może sprawdzić ilość zamówień i wysokość aktualnej prowizji.
 4. Wejście klienta przez link partnerski jest zapamiętane przez system na 3 miesiące.Gdy klient zarejestruje się lub dokona zakupu w tym okresie, zostanie przypisany partnerowi, który go skierował.Klient taki jest przypisany do Uczestnika na stałe.Wyjątkiem są klienci pozyskani wcześniej przez innego partnera lub zarejestrowani już w sklepie.W takim przypadku Uczestnik otrzymuje prowizję jednorazową.

§3 Wykorzystanie punktów

 1. Punkty zgromadzone na koncie Uczestnika mogą być wykorzystane w następujący sposób:
  1.          zgromadzone punkty mogą zostać wymienione na nagrody określone w programie
 2. Wypłata z PP realizowana jest w terminie 14 dni , na wniosek Uczestnika.Wypłaty realizowane są przelewem (koszt 0zł) lub realizowane na wskazany przez uczestnika adres kryptowaluty.
 3. Warunkiem dokonania wypłaty dla Uczestnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą oraz dla firm posiadających osobowość prawną jest wcześniejsze wystawienie faktury VAT.
 4. Organizator zobowiązuje się przesłać raz do roku właściwemu Urzędowi Skarbowemu oraz Uczestnikowi , który jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, PIT8C.Dokument ten należy ująć w zeznaniu podatkowym składanym przez Uczestnika.

§4 Zobowiazania Partnera i Organizatora

 1. Uczestnik jest zobowiązany, we własnym interesie, powiadamiać organizatora o zmianie danych teleadresowych.
 2. www.mineroinwestycje.pl nie ponosi odpowiedzialności za sposób (ani treści) w jaki Uczestnik reklamuje sklep.
 3. Uczestnik na prośbę www.mineroinwestycje.pl ma obowiązek dokonać zmiany formy (tekstów) reklamy, gdyby ta szkodziła wizerunkowi sklepu bądź była niezgodna z obowiązującym prawem.
 4. Zabrania się nakłaniania do zakupów za pośrednictwem reklam poprzez ogłaszanie w nieprzeznaczonych do tego grupach dyskusyjnych, a także metodami niezgodnymi z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami etykiety internetowej.
 5. Do PP nie mogą przystąpić strony zawierające treści pornograficzne, rasistowskie i inne niezgodne z polskim prawem.
  •    6.   Administrator www.mineroinwestycje.pl ma prawo do zablokowania uczestnika w momencie, gdy ten w sposób fałszywy próbuje uzyskać prowizję od sprzedaży.

§5 Akceptacja dla regulaminu i informacja o zmianach

 1. Zgłoszenie i rejestracja w PP oznacza, że Uczestnik zapoznał się i akceptuje zapisy regulaminu programu partnerskiego.
 2. O zmianach w regulaminie oraz zmianach warunków programu partnerskiego organizator będzie powiadamiał Uczestników za pomocą poczty email.